วัตถุประสงค์ชุดวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำมาประยุกต์ใช้
4. เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้ถึงข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ